Условия за ползване на паркинга
A state permitting clear perception and understanding; the area that may be seen distinctly or resolved into a clear image.

Правилник за организация за паркиране (за краткост „Правилник за паркиране “)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ФУЛМАКС
Паркинг
собственост на „Експрес Гаранцион Комерс “ ЕООД
(„Собственик на Фулмакс Център),

ПРЕАМБЮЛ
Настоящият Правилник за паркиране установява общите правила, които трябва да бъдат спазвани от всички посетители на Фулмакс Център и по-специално от Ползвателите, използващи Паркинга, с цел ефикасното използване на съществуващите места за паркиране и свободно придвижване.
Разпоредбите на настоящия Правилник се допълват от приложимите закони, включително:
– Закон за пътищата
– Закон за движение по пътищата
– НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Паркингът е частна собственост, а достъпът на Ползвателите до него е възможен, само ако са в съответствие с настоящия Правилник за паркиране и с приложимото законодателство. Паркингът е предназначен само за клиенти/ ползватели на Търговски комплекс Фулмакс и не предоставя услугата „платен паркинг”. Паркингът е категоризиран и класифициран като частен път, отворен за обществен трафик през целия период, през който Фулмакс Център е отворен за обществеността.
При преминаването през пропускателните технически средства тип „бариера” за достъп до Паркинга лицето, желаещо да паркира (Ползвател), приема и се ангажира да спазва условията на настоящия Правилник за паркиране и пътните знаци.

ДЕФИНИЦИИ:
По смисъла на настоящите правила клиент/ползвател на търговски комплекс Фулмакс е всяко лице, което посещава намиращите се на територията на комплекса търговски обекти. От момента, в който лицата напуснат територията на комплекса, те губят качеството си клиент/ползвател, без значение дали преди или след напускането са имали/придобили качеството клиент/ползвател.
С думите „Дружество, управляващо паркинга” и „собственик на паркинга” се означава собственика на търговски комплекс Фулмакс, а именно Експрес Гаранцион Комерс ЕООД, ЕИК 103 307 009.

ГЛАВА 1 – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. За целите на настоящия Правилник за паркиране, паркоместата са определени места в две паркинг зони, намиращи се в Зона 1 пред тeла I, II, III и IV и Зона 2 пред тела V и VI на Фулмакс Център, ограничени от перпендикулярни на пътеките за движение на автомобили линии, маркирани върху пътната настилка с бяла боя.
Чл. 2. Всеки шофьор е длъжен да паркира правилно автомобила си, така че да заема едно паркомясто и да не възпрепятства /предотвратява заемането на паркоместата в непосредствена близост.
Чл. 3. Дружеството, управляващо Паркинга, си запазва правото да обозначи определени зони в Паркинга, където ще се прилагат специфични правила, съгласно решението на собственика на Фулмакс Център.
Чл. 4. Достъпът до Паркингa става чрез преминаване през специалните бариери, поставени на всяка входна точка. Напускането на Паркинга е възможно при спазване на настоящите правила, а при нарушаването им – след заплащане на съответната глоба.
ГЛАВА 2 – ОПЕРАТИВЕН ГРАФИК НА ПАРКИНГА
Чл. 5. Оперативният график на Паркинга е, както следва:
понеделник – неделя, между 07:00 и 22:00 часа
Паркирането в Паркинга се разрешава само в рамките на работното време на Паркинга;
ГЛАВА 3 – БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ И ГЛОБИ
Чл. 6. Клиентите и ползвателите на ТК Фулмакс имат право на 2 часа престой без заплащане на такса за един календарен ден. Тези часове ще бъдат отчитани, независимо от броя на влизанията на МПС на Ползвателя в Паркинга. След изтичането на първоначалния 2-часов престой, ползвателите на паркомясто са длъжни да заплатят глоба в размер на 3 лева за всеки започнат час според продължителността на престоя. Глоба в същия размер се налага и на управляващ МПС, който няма или загуби качеството клиент/ ползвател на ТК Фуклмакс. Всяко лице управляващо автомобил, паркиран или оставен за престой на територията на паркинга, губи качеството клиент/ ползвател на ТК Фулмакс в момента, в който напусне територията на комплекса.
Посочените глоби са за цял час и не са делими.
Чл. 7. След заплащане на глобата правото на паркиране се анулира. Излизането от Паркинга ще бъде извършено в рамките на 15 (петнадесет) минути след плащането на сумата. В противен случай ще се дължи глоба за допълнителен час за паркиране.
Чл. 8 Глобите, определени в настоящите правила при незпазването им се заплащат , както следва:
Ръчно в Паркинг Офис/ Охрана на парко ниво 1
Чл. 9 МПС могат да паркират само в рамките на маркираните места за паркиране. Забранени са престоя или паркирането на места, които са резервирани чрез указателни табели, знаци за постоянно ползване, на места за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания или пред аварийни изходи, складови помещения, помещения за техническо обслужване.
Чл. 10. Ползвателят следва да спазва пътните знаци и другите правила за ползване на Паркинга, както и указанията на служителите на дружеството, управляващо Паркинга. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на Закона за движението по пътищата.
Чл. 11 За първо нарушение на чл. 9 и чл. 10 от настоящите правила за паркиране Дружеството, управляващо Паркинга налага глоба в размер на 25 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.
ГЛАВА 4 – ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПАРКИРАНЕ
Чл. 12 Дружеството, управляващо Паркинга, си запазва правото да забранява достъпа на определени автомобили в Паркинга по свое усмотрение, като например, но без ограничение, на товарни автомобили, с функционалност, неподходяща за използване на Паркинга.
Чл. 13 Максималната скорост в автомобилния паркинг е 10 км/ч, и Ползвателите трябва да спазват стриктно пътните обозначения и знаци. Достъпът на превозни средства с животинска тяга или ремаркета с 4 или няколко оси е забранен.
Чл. 14 Паркирането на превозни средства е разрешено само на специално обозначените места.
Чл. 15 Достъпът на превозни средства за доставки по друг маршрут, различен от този, определен от Дружеството управляващо Паркинга, е забранен.
Чл. 16 Паркоместата, запазени за хора с увреждания, могат да се използват само от превозни средства, показващи картата, издадена от компетентните органи, съдържаща международния знак
Ал. 2. Лицата с увреждания, които притежават картата, имат право да паркират на определените места за паркиране. Във връзка с това, лицата с увреждания представят картата на представителя на Фулмкас Център или го поставят на видно място в автомобила. Използването на фалшиви карти, за да се получат тези предимства, ще бъде докладвано пред полицията.
Чл. 17 Влизането в Паркинга представлява мълчаливо съгласие на водача относно прилагането на разпоредбите на настоящия Правилник за паркиране.
Чл. 18 Дружеството, управляващо Паркинга ще изпълнява настоящия Правилник за паркиране и ще прилага съответните глоби, предвидени в него.
Чл. 19 Забраняват се всякакви шумни дейности на Паркинга, освен ако няма предварително писмено одобрение от Дружеството, управляващо Паркинга.
Чл. 20 Ползвателите, клиентите и посетителите се задължават и приемат следното:
А) Да не използват Паркинга за опасни, незаконни, неетични дейности или за просия;
Б) Да не използват Паркинга с цел ремонт на моторни превозни средства, дейности по поддръжка на автомобилите или други подобни дейности;
С) Да не организират каквито и да е политически или обществени срещи, стачки, представления или търговски дейности в Паркинга;
Д) Да не организират къмпинги или пикници в Паркинга, спортни или други дейности в района;
Е) Да не разпространяват рекламни или други материали, без писменото разрешение на Дружеството, управляващо Паркинга;
Ж) Да не извършват нищо, което може да наруши обществения ред, да причини щети или неудобства, както на Паркинга, така и на неговите потребители;
З) Да не оставят без надзор животни или опасни вещества в превозните средства;
И) Да не оставят невръстни лица без надзор на Паркинга или в паркираните превозни средства;
Й) Да не провеждат професионални фотосесии, без писменото съгласие на Дружеството, управляващоПаркинга;
К) Да не използват клаксони;
Л) Да не паркират доброволно превозното средство с работещ двигател;
M) Да не замърсяват със запалими, опасни или органични вещества;
Н) Да не инициират или участват в състезания в Паркинга, без съгласието на Дружеството, управляващо Паркинга;
О) Да не оставят личните си вещи без надзор; Собственикът на Фулмакс Център не поема отговорност за тяхното изчезване;
П) Да поддържат чистотата на Паркинга и да изхвърлят боклука на определените места;
Р) Да не извършват маневри, които могат да бъдат опасни за другите участници;
С) Да не изпитват/тестват автомобилите си на Паркинга;
Т) Да не повреждат Паркинга или неговите елементи;
У) Да паркират на обозначените места, без да засягат правото на други потребители да паркират;
Ф) Да не паркират превозни средства за повече от 24 последователни часа.
Чл. 21 Дружество, управляващо Паркинга, ще осигури на посетителите цивилизовани условия за паркиране, т.е. почистване и подходящо осветление. Видеокамерите, инсталирани на Паркинга, са предназначени изключително за наблюдение на потоците на движение; видеоклиповете няма да бъдат достъпни за обществеността, но при поискване ще бъдат предоставени на властите.
Чл. 22 Забранено е паркирането извън работното време, или за период над 24 последователни часа в Паркинга. В случай, че след изтичане на максималното време за престой на МПС в Паркинга, Ползвателят продължи използването на мястото за паркиране, той дължи плащането на обезщетение за ползването на паркомястото на Дружеството, управляващо Паркинга, в размер на 500 (петстотин) лева, с включен ДДС.
ГЛАВА 5 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Чл. 23 Ползвателите трябва изцяло да спазват правилата за функциониране на Паркинга, а ако наруши някоя от разпоредбите на тези правила, Ползвателя следва да заплати наложената санкция.
Чл. 24 Всички щети, причинени както на собствени превозни средства, така и на други превозни средства или съоръжения от Ползвателите по време на движение или паркиране в Паркинга, ще бъдат покрити от виновните лица, изключвайки от отговорност Дружеството Собственик.
Чл. 25 При паркиране Ползвателят носи отговорност за вещите, оставени в автомобила, като затваря вратите, капака на двигателя и багажника, прозорците, люка, капачката на резервоара и т.н., тъй като Дружеството Собственик не е отговорно за тяхната сигурност по какъвто и да е начин.
Чл. 26 На Ползвателите се препоръчва да не оставят ценни вещи в превозните средства, тъй като Дружеството Собственик не носи отговорност за тяхното изчезване.
Чл. 27 Ползвателите трябва да спазват правилата за пожарна безопасност, както и указанията на Дружеството управляващо Паркинга, на охранителната фирма или на пожарникарите, като Ползвателите са пряко отговорни за причинените от тях щети при неспазване на гореспоменатите правила.
Чл. 28 Шофьорът и другите пътници ще поддържат чистотата на мястото за паркиране и няма да съхраняват каквито и да е материали на Паркинга; отпадъците следва да се изхвърлят в кофите за боклук.
ГЛАВА 6 – САНКЦИИ
Чл. 29 Следното представлява отклонение от настоящите Правила за паркиране и се наказва с глоба на стойност 25 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС:
а. спиране или паркиране на превозното средство на места, различни от тези, които са обозначени и маркирани, или заемане на повече места за паркиране, паркиране пред пътища за евакуация, или неправилно паркиране на места, предназначени за хора с увреждания;
б. излагане на автомобила за продажба на Паркинга, без предварително одобрение от Дружеството, управляващо Паркинга.
Чл. 30 След изтичането на първоначалния 2-часов престой, ползвателите на паркомясто са длъжни да заплатят глоба в размер на 3 лева за всеки започнат час според продължителността на престоя. Глоба в същия размер се налага и на управляващ МПС, който няма или загуби качеството клиент/ ползвател на ТК Фуклмакс. Всяко лице, управляващо автомобил, паркиран или оставен за престой на територията на паркинга, губи качеството клиент/ ползвател на ТК Фулмакс в момента, в който напусне територията на комплекс.
Чл. 31 Нарушенията се установяват въз основа на настоящия Правилник за паркиране и при надлежно спазване на действащото законодателство относно движението по обществени пътища, от служителите по охраната или други служители на Фулмакс център по отношение спазването на разпоредбите на настоящия Правилник за паркиране, и от компетентните държавни органи по отношение спазването на разпоредбите на приложимото законодателство.
ГЛАВА 7 – ЗАКЛЮЧВАНЕ И/ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
Чл. 32 По преценка на Дружеството, управляващо Паркинга, превозните средства, блокиращи или възпрепятстващи движението, превозните средства, паркирани на други места за паркиране, различни от определените, паркирани за по-дълъг период от посочения в чл. 6 безплатен престой, а също и при престой повече от 24 часа съгл. чл. 22, управляващия ги напусне територията на Търговски комплекс Фулмакс, както и тези, които заемат места за паркиране на лица с увреждания, без да притежават картата по чл. 16, ще бъдат заключени и/или задържани, както и тези, които заемат паркоместата на хора с увреждания, без да притежават картата, посочена в чл. 16. Ползвател на превозното средство изрично приема блокирането на колела и задържането на превозното средство във всички случаи, посочени в настоящия чл. 32; Дружеството Собственик не носи отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на заключване и/или задържане на превозното средство.
Чл. 33 Едно от предните колела на автомобила ще бъде блокирано със специални устройства. Заключващото устройство ще бъде жълто и ще бъде невъзможно да се отстрани; смяната на заключеното колело също ще е невъзможна.
Чл. 34 Преди заключването на колелата или задържането на превозните средства, те ще бъдат снимани, за да се докаже нарушението на настоящия Правилник за паркиране от Ползвателя. Също така, ще бъде направена снимка, на която ясно ще е показано заключеното колело. На предното стъкло на заключените превозни средства ще бъде оставено уведомление, съдържащо информация относно нарушението по настоящия Правилник за паркиране и стъпките, които Ползвателят трябва да следва, за да отключи превозното средство.
Чл. 35 Колелата ще бъдат отключени след напомняне на водача на разпоредбите по настоящият Правилник за паркиране и заплащане на съответно наложената санкция.
ГЛАВА 8 – ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Чл. 36 Служителите по сигурността на Фулмакс Център нямат задължение за охрана на автомобилите, паркирани в Паркинга.
Чл. 37 Собственикът на Фулмакс Център не поема каквато и да е гражданска или наказателна отговорност за каквато и да е повреда, кражба, пожар и всякакви щети причинени от трети лица върху превозните средства в Паркинга, и/или вещи, оставени в тях.
Във връзка с горното, Собственика на Паркинга не носи отговорност пред Ползвателя и след излизането на автомобила от Паркинга.
Лични данни
Чл. 38. Дружествотото, управляващо Паркинга е администратор на лични данни, съгласно чл.3 (1) от Закона за защита на личните данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни към Комисията за защита на личните данни под уникален идентификационен номер. Телефон за контакти: 0890968021.
Ал.2. Дружеството, управляващо Паркинга, обработва регистрационните номера на моторните превозни средства с оглед спазване правилата за ползване на Паркинга.
Ал. 3. С навлизането в Паркинга Ползвателят предоставя изричното си съгласие АБЛ да обработва регистрационния номер на управляваното от него моторно превозно средство.
Ал. 4.Личните данни, събирани чрез средствата за видеонаблюдение, ще бъдат съхранявани от АБЛ за срок от 6 (шест) календарни дни.
Ал. 5. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, както и право да поиска същите да бъдат заличени, коригирани или блокирани, когато обработването им не отговоря на изискванията на Закона за защита на личните данни.

ГЛАВА 9 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39 Собственикът си запазва правото да променя настоящия Правилник за паркиране по всяко време и без предизвестие.
Чл. 40 Всяко превозно средство, паркирано за повече от 2 последователни календарни дни ще се счита за изоставено.
Чл. 41 Разпоредбите на настоящия Правилник за паркиране се прилагат и за превозни средства за снабдяване или доставки, както и за таксита.
Чл. 42 Настоящият Правилник за паркиране и извадки от него ще бъдат поставени на видими места на територията на Паркинга, а също и при Охраната на комплекса.

Управление на Фулмакс център

Enco vencing
Фулмакс Фитнес център и СПА
Анималия
Фреш
фотокабина
Магазин Fullmax
фотокабина
КИАРА - Магазин за цветя
Gossip bar MAX
Fullmax PRINT
Musala insurance
Бутик за Красота
DM
EasyPay
DSK